Všeobecné obchodní podmínky(VOP)


I. Základní ustanovení


VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A&P Production s.r.o. provozovatel domény www.navigace24.eu, IČ 279 32 273, DIČ CZ27932273, se sídlem Ocelíkova 4/713, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 127392 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.navigace24.eu/kontakty

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří nakupní řád a reklamační řád, s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupní smlouva 
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky nebo odesláni emailu s nabídkou produtků, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. 

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

II. Ochrana osobní údajů


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu A&P Production s.r.o., Ocelíkova 4/713, Praha 4, 149 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.navigace24.eu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Provozní doba


Objednávky přes eshop prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Objednávky pomocí kontaktního formuláře – Pondělí – Pátek 9.00 – 17.30hod.

IV. Ceny


Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

V. Objednávání


Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Možnosti objednání sortimentu jsou:

VI. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
 • na dodávku navigačního software, audio nebo video nahrávek a počítačových programů porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Reklamační řád


U nás zakoupené zboží můžete v případě výrobní vady reklamovat jedním z uvedených způsobů: 

a) osobně po telefonické dohodě viz. kontakty 
b) zasláním poštou do sídla firmy s popisem závady

Doklad prokazujícím zakoupení zboží je faktura, nebo dodací list.
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snaží prodávající vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

VIII. Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující platební podmínky (platí pro eshop):
 • platba v hotovosti při osobním předání – účtujeme manipulační poplatek 49.-kč(neprovozujeme kamenou prodejnu)
 • platba předem bankovním převodem
 • na dobírku při doručení zboží přepravní službou
 • platba v EUR bankovním převodem na EUR-účet prodávajícího
 • platba kartou MasterCard nebo VISA(platební terminál provozuje GP WebPay)

IX. Dodací podmínky a ceny dopravy


Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující nebo jím pověřená osoba. Prodávající může požadovat po kupujícím identifikaci platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 
Prodávající v případě platby kupujícího při osobním odběru účtuje manipulační poplatek 49.-kč

Zasílání přepravní službou a ceny
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin, SR do 72 hodin po převzetí od prodávajícího. 
Cena přepravy:
S dobírkou 149.-kč
Bez dobírky 99.-kč
Pro SR platí výše uvedené částky v EUR dle aktuálního kurzu

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@navigace24.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky


Záruční doba a záruční list
Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Dále se záruční podmínky řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.2. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Tento reklamační řád je platný od 2.2.2012
Tyto záruční podmínky jsou platné od 2.2.2012


Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem za: 0,- Kč